Có được giảm, miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở?

Trước đây ông A đã được công nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, ông không nộp hồ sơ miễn giảm tiền sử dụng đất. Nay ông A mua thêm một lô đất khác, được công nhận quyền sử dụng đất với hạn mức 200m2 đất ở.

Hiện tại, ông A đã nộp đơn xin miễn giảm tiền sử dụng đất. Thông tin chuyển cơ quan thuế nêu rõ, trường hợp này được xác định là 200m2 đất ở vượt hạn mức. Trong khi đó, ông A chưa được miễn giảm tiền sử dụng đất lần nào và tỷ lệ mất sức lao động của ông là 61%.

Vậy xin hỏi, thửa đất ông A xin miễn giảm tiền sử dụng đất (200m2) là vượt hạn mức thì ông có được miễn giảm tiền sử dụng trong hạn mức hay không? Số tiền miễn, giảm được tính ra sao?

Xin cảm ơn!

Nguyễn Thị Lan (Quảng Nam)

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về người có công. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất quy định như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở”.

Việc miễn tiền sử dụng đất được quy định tại Điều 13, Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất, cụ thể:

“Miễn tiền sử dụng đất

Việc miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công”.

Việc giảm tiền sử dụng đất được quy định tại  Điều 14, Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất. Quy định này nêu rõ:

“Giảm tiền sử dụng đất

Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

“… 2. Việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp)”.

Như vậy, việc giảm/miễn tiền sử dụng đất đối với người có công được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về người có công, đồng thời áp dụng trong trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất. Mặt khác, diện tích đất được giảm, miễn là diện tích đất trong hạn mức giao đất ở.

Cơ quan thuế căn cứ vào quyết định của UBND cấp tỉnh/cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp về việc cho phép, giảm, miễn tiền sử dụng đất cho người có công theo hồ sơ đề nghị giảm, miễn tiền sử dụng đất để xác định số tiền số tiền được giảm, miễn.

Nội dung Quyết định số 1574/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 28/5/2019 cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam ủy quyền cho Chủ tịch UBND thành phố, thị xã, huyện ban hành Quyết định giảm, miễn tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng cũng như nhân thân.

Đối với trường hợp mà bà Lan hỏi, nếu ông A thuộc đối tượng người có công với cách mạng sẽ được giảm, miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở.

Đồng thời, việc xác định hạn mức giao đất ở làm căn cứ để giảm, miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và Điều 7, Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các Quyết định của UBND cấp tỉnh về quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng, hạn mức giao đối với các loại đất, diện tích tối thiểu để được tách thửa đất ở trên địa bàn.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, nếu có gì chưa  rõ ràng, bà Lan có thể liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể, đầy đủ hơn.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam 

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *